Doelgroep en soorten zorg

Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen biedt gespecialiseerde zorg op de volgende probleemgebieden:

  • Beginnende geletterdheid en de gerelateerde spraak/taalproblemen
  • Lezen, spellen, begrijpend lezen en de gerelateerde spraak/taalproblemen             
  • Dyslexie
  • Advisering hulpmiddelen bij dyslexie
  • Problemen met lezen en schrijven bij volwassenen
  • Stemklachten bij zingen en/of spreken (Trea van der Cingel)

U kunt altijd contact opnemen met de praktijkhoudster als u zichzelf of uw kind wilt aanmelden voor een klacht buiten onze specialisatie. In overleg kan het mogelijk zijn dat u of uw kind toch in onze praktijk kan worden behandeld. Het gaat hierbij vooral om ernstige taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen en stemtraining van beroepssprekers of kinderen/volwassenen die stemklachten hebben bij het uitoefenen van hun hobby of beroep.

Onderzoek en begeleiding

In het logopedisch onderzoek worden eerst de spraak/taalontwikkeling, de ontwikkeling van de fonologie/klankverwerking en de functionele lees/spellingvaardigheid met elkaar in verband gebracht. 

Fonologie is de vaardigheid om woorden in klanken te verdelen, de eerste/laatste klank van een woord te horen, een klank in een woord te vervangen door een andere klank etcetera. De sterkte van het fonologisch ‘systeem’ (in je hersenen) bepaalt voor een groot deel hoe goed een kind leert lezen en spellen.

De spraak/taalontwikkeling betreft het juist uitspreken van klanken, de woordenschat, de zinsbouw, het begrijpen van taal. Al deze vaardigheden hebben invloed op het goed ontwikkelen van spelling, lezen en begrijpend lezen.

Na het onderzoek maken we een behandelplan dat op maat gesneden is, van de individuele problemen met lezen en schrijven van uw kind. Dit plan wordt met u en uw kind besproken, en er vindt afstemming plaats met de leerkracht van de school. Als u wegens problemen met lezen en schrijven zelf onze praktijk bezoekt, dan wordt het plan van aanpak uiteraard met u persoonlijk besproken.

Bij stemklachten wordt door middel van een gesprek en een onderzoek bepaald wat de klachten precies veroorzaken en wat hieraan te doen is. Er wordt samen met u een behandelprogramma op maat gemaakt, om de stemtechniek te verbeteren.

In de begeleiding is veel aandacht voor zorg op maat, wij werken bewust niet met standaardprotocollen. Wel werken wij altijd met zogenaamde 'evidence based' principes, dat wil zeggen principes die gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten. Naast het verbeteren van het lezen en schrijven besteden wij ook veel aandacht aan het zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld van het kind.

Begeleiding op school

Onze gespecialiseerde logopedie voor kinderen in de basisschoolleeftijd richt zich op het versterken van de fonologie/klankverwerking en de spraak/taalontwikkeling. Hierdoor verbetert het functionele lezen, spellen en begrijpend lezen. Aan deze vaardigheden wordt uiteraard ook gewerkt door leerkrachten op de basisschool. Het verschil tussen onderwijs en zorg is als volgt: wij richten ons op zorg bij kinderen met een achterstand op logopedisch gebied. Het reguliere onderwijs is gericht op kinderen zonder logopedische achterstand.

Om een kind met een aangetoonde fonologische- en gerelateerde spraak/taalstoornis optimaal te begeleiden is intensieve samenwerking tussen de logopedist-dyslexiespecialist en de leerkrachten en intern begeleiders van de basisscholen dan ook onmisbaar. Daarom zijn we vanaf 2009 werkzaam met logopedie op de volgende basisscholen in Zwolle: CBS De Wendakker en OBS De Schatkamer, en vanaf 1 februari 2014 op CBS De Zevensprong. 

Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen Zwolle, voor gespecialiseerde logopedie