Gespecialiseerde logopedie van Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen

In Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen wordt gespecialiseerde logopedie gegeven aan kinderen met klankverwerkingsproblemen en taalproblemen die doorwerken in lezen, spellen en begrijpend lezen. Daarnaast is Trea van der Cingel, de praktijkhoudster, gespecialiseerd in:

 

  Stemklachten (onder andere bij beroepssprekers en zangers)

  Combinatie stemklachten en hoogsensitiviteit

Begeleiding van Hoogsensitieve Personen (HSP)

Doelgroep en soorten zorg

Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen biedt gespecialiseerde zorg op de volgende probleemgebieden:

 

  Beginnende geletterdheid en de gerelateerde spraak/taalproblemen

  Lezen, spellen, begrijpend lezen en de gerelateerde spraak/taalproblemen

  Dyslexie

  Problemen met lezen en schrijven bij volwassenen

  Stemklachten bij zingen en/of spreken (Trea van der Cingel)

 

U kunt altijd contact opnemen met de praktijkhoudster als u zichzelf of uw kind wilt aanmelden voor een klacht buiten onze specialisatie. In overleg kan het mogelijk zijn dat u of uw kind toch in onze praktijk kan worden behandeld. Het gaat hierbij vooral om ernstige taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen en stemtraining van beroepssprekers of kinderen/volwassenen die stemklachten hebben bij het uitoefenen van hun hobby of beroep.

Download uitleg verschillende soorten zorg

Lezen, spellen en begrijpend lezen

In onze hooggeletterde samenleving is het goed kunnen lezen en schrijven heel belangrijk. Vanaf groep 2 van de basisschool ontwikkelen kinderen (de voorbereidingen voor) deze vaardigheid. Wanneer dit niet goed lukt, bijvoorbeeld door een zwakke klankontwikkeling of een beperkte woordenschat, kan dat van grote invloed zijn.

 

Alle ogen zijn vanaf groep 3 gericht op het leren lezen van het kind en als dit niet lukt, staat dit het functioneren op school in de weg. Maar ook het zelfvertrouwen van kinderen kan hierdoor ernstig belemmerd worden.

Bovendien leidt onvoldoende technisch lezen vaak tot zwak begrijpend lezen. Zeker als daar ook nog taalproblemen bij komen. Dit geldt met name voor de kinderen van groep 4/5 tot en met groep 8, maar ook voor kinderen in de eerste jaren van het VO. Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen biedt specifiek deze kinderen een steuntje in de rug. Onze logopedisten en dyslexiespecialisten hebben veel ervaring op dit gebied en werken samen met drie basisscholen in Zwolle.

Stemklachten

Als u last hebt van een schorre of hese stem, het gevoel hebt dat u een prop in de keel hebt die niet weg wil, of het gevoel hebt dat uw stem te zwak is om goed te functioneren op uw werk of bij het uitoefenen van uw hobby, dan is het niet nodig om dit 'dan maar' te accepteren. Hier is door het aanleren van een goede stemtechniek bij logopedie heel veel aan te verbeteren. Bovendien voorkomt u hiermee dat de klachten steeds erger worden.

 

De behandelingen worden uitgevoerd door Trea van der Cingel, praktijkhoudster. Zij heeft zowel in beroep als hobby (amateurzangeres) een grote affiniteit met het stemgebruik bij zingen en spreken.

Gespecialiseerde logopedie kan verder kijken naar de oorzaak en daarmee gerichter hulp bieden.

IB-er van basisschool De Wendakker te Zwolle

Het gaat niet om de tekst, het gaat om dat je het weet.

A.

8 jaar

Dit is wél interessant!

D.

8 jaar

Onderzoek en begeleiding

In het logopedisch onderzoek worden eerst de spraak/taalontwikkeling, de ontwikkeling van de fonologie/klankverwerking en de functionele lees/spellingvaardigheid met elkaar in verband gebracht.

 

Fonologie is de vaardigheid om woorden in klanken te verdelen, de eerste/laatste klank van een woord te horen, een klank in een woord te vervangen door een andere klank et cetera. De sterkte van het fonologisch ‘systeem’ (in je hersenen) bepaalt voor een groot deel hoe goed een kind leert lezen en spellen.

 

De spraak/taalontwikkeling betreft het juist uitspreken van klanken, de woordenschat, de zinsbouw, het begrijpen van taal. Al deze vaardigheden hebben invloed op het goed ontwikkelen van spelling, lezen en begrijpend lezen.

Na het onderzoek maken we een behandelplan dat op maat gesneden is, van de individuele problemen met lezen en schrijven van uw kind. Dit plan wordt met u en uw kind besproken en er vindt afstemming plaats met de leerkracht van de school. Als u wegens problemen met lezen en schrijven zelf onze praktijk bezoekt, dan wordt het plan van aanpak uiteraard met u persoonlijk besproken.

 

Bij stemklachten wordt door middel van een gesprek en een onderzoek bepaald wat de klachten precies veroorzaken en wat hieraan te doen is. Er wordt samen met u een behandelprogramma op maat gemaakt, om de stemtechniek te verbeteren.

 

In de begeleiding is veel aandacht voor zorg op maat, wij werken bewust niet met standaardprotocollen. Wel werken wij altijd met zogenaamde 'evidence based' principes, dat wil zeggen principes die gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten. Naast het verbeteren van het lezen en schrijven besteden wij ook veel aandacht aan het zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld van het kind.

Begeleiding op school

Onze gespecialiseerde logopedie voor kinderen in de basisschoolleeftijd richt zich op het versterken van de fonologie/klankverwerking en de spraak/taalontwikkeling. Hierdoor verbetert het functionele lezen, spellen en begrijpend lezen. Aan deze vaardigheden wordt uiteraard ook gewerkt door leerkrachten op de basisschool. Het verschil tussen onderwijs en zorg is als volgt: wij richten ons op zorg bij kinderen met een achterstand op logopedisch gebied. Het reguliere onderwijs is gericht op kinderen zonder logopedische achterstand.

 

Om een kind met een aangetoonde fonologische en gerelateerde spraak/taalstoornis optimaal te begeleiden is intensieve samenwerking tussen de logopedist-dyslexiespecialist en de leerkrachten en intern begeleiders van de basisscholen dan ook onmisbaar. Daarom zijn we vanaf 2009 werkzaam met logopedie op de volgende basisscholen in Zwolle: CBS De Wendakker en OBS De Schatkamer.

CBS "De Wendakker"
Vuurtorenstraat 2
8043 VW Zwolle

038 - 420 22 28

 

Locatie "De Kopakker"

Dijkgraafhof 2

8043 EB Zwolle

038 - 420 01 29

OBS "De Schatkamer"

Wildwalstraat 38

8043 VL Zwolle

038 - 420 41 93